Regulamin 1. Regulamin określa warunki korzystania z zasobu Portalu BiuroTrojmiasto.pl

 2. Właścicielem Portalu BiuroTrojmiasto.pl jest firma Excelland z siedzibą w Gdańsku 80-890, przy ul. Jana Heweliusza 13-17, zwana dalej Administratorem.

 3. Użytkownikiem Portalu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

 4. Użytkownik korzystający z zasobu Portalu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

 5. Korzystanie z zasobu Portalu jest bezpłatne.

 6. Korzystanie przez Użytkownika z zasobu Portalu nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw do treści w nim zawartych.

 7. Administrator zastrzega, iż treści umieszczane w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 8. Administrator weryfikuje i dba o wiarygodność danych przed ich umieszczeniem na Portalu. Mogą jednak pojawiać się pewne rozbieżności ze stanem faktycznym. Użytkownik przed podjęciem jakichkolwiek decyzji powinien zweryfikować dane zamieszczone na Portalu.

 9. Użytkownik korzystający z Portalu może być poproszony o podanie swoich danych identyfikujących: imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 10. Użytkownik korzystający z Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora przekazanych danych osobowych. Dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

 11. Administrator może nawiązać kontakt telefoniczny lub mailowy z Użytkownikiem Portalu, po uprzednim przekazaniu mu przez Użytkownika danych kontaktowych.

 12. Administrator przechowuje i przetwarza dane Użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 13. Administrator może w każdej chwili całkowicie lub częściowo wyłączyć działalność zasobu Portalu bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

 14. Administrator może w każdej chwili zmienić niniejszy Regulamin, bez uprzedniego informowania o tym Użytkownika.

 15. Sprawy związane z funkcjonowaniem Portalu należy zgłaszać na adres e-mail Administratora kontakt@biurotrojmiasto.pl

 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.Opcje wyszukiwania:
 —

Twój schowek zawiera:info

Brak obiektów w schowku


Biura Gdańsk | Biura Gdynia | Biura Sopot